Beschrijving

Het Bronhouderportaal is een webapplicatie voor de aanlevering van ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het voorportaal voor de BRO

Het Bronhouderportaal is een zelfstandige webapplicatie met een automatische koppeling naar de BRO.

Ondergrondgegevens die nog in het portaal in behandeling zijn staan op dat moment nog niet in de BRO geregistreerd.

Dat gebeurt pas nadat de gegevens door de bronhouder in het Bronhouderportaal zijn vastgesteld.

Daarna worden de ondergrondgegevens doorgestuurd naar de BRO en daar als authentiek1 gegeven vastgelegd.

Een zaaksysteem

Het Bronhouderportaal is een implementatie van het zogeheten Zaakgericht Werken2.

In een zaaksysteem ligt de nadruk op het netjes inregelen van een werkstroom. Want met de juiste inrichting van het proces kan de kwaliteit van de output te worden geborgd.

Verder is van belang dat de gevolgde processtappen traceerbaar zijn. Achteraf dient altijd te herleiden te zijn hoe en door welke organisatie handelingen in de werkstroom zijn uitgevoerd. Daar mag naderhand geen onduidelijkheid over bestaan. De administratie daarover kan om die reden ook niet achteraf meer worden gewijzigd.

In een zaaksysteem worden aan de lopende band dossiers afgehandeld. Elk afzonderlijk dossier is een zaak en een bronhouderorganisatie is de behandelaar.

In het Bronhouderportaal is elke aanlevering van ondergrondgegevens een aparte zaak om af te handelen.

Per cluster van verwachte leveringen die logisch bij elkaar worden wordt vooraf de werkstroom ingericht.

Zo’n clustering heet in het Bronhouderportaal een project. Per project kan de werkstroom weer anders worden ingericht.

Gedurende de looptijd van een project kan de werkstroom worden gewijzigd, maar niet met terugwerkende kracht.

Een verwerker van XML-bestanden

Het Bronhouderportaal verwerkt dagelijks nieuwe aanleveringen.

Elke aanlevering bevat één of meer verzoeken om ondergrondgegevens in de BRO te registreren (of te wijzigen).

Elk verzoek is vastgelegd in apart bestand. Zo’n bestand heet brondocument. Zo’n bestand is altijd in XML-formaat.

Een aanlevering bestaat op deze wijze altijd uit een verzameling met één of meerdere XML-bestanden.

Een archief voor leveringsprocessen

Aanleveringen blijven in het Bronhouderportaal beschikbaar zolang ze daar nog in behandeling zijn.

Na afhandeling worden de XML-bestanden weer uit het Bronhouderportaal verwijderd. Daarna zijn ze alleen nog terug te vinden in de BRO.

Gegevens over het gevolgde proces blijven wel in het Bronhouderportaal bewaard. Die zijn daar dan terug te vinden in het archief.

Per levering archiveert het Bronhouderportaal de gevolgde stappen en vermeldt daarbij welke organisatie welke handeling uitvoerde. Dit is het zogeheten procesverslag.

Het archief met procesverslagen blijft voor onbepaalde tijd bestaan. Het procesverslag van een aanlevering is dus nog lang na de aanlevering te raadplegen.

Een geoviewer voor kwaliteitscontroleurs

Om aangeleverde ondergrondgegevens gemakkelijker te kunnen controleren zijn ze in het Bronhouderportaal terug te vinden op de landkaart van Nederland. Die landkaart is inclusief het Continentaal Plat van Nederland.

Door brondocumenten uit een levering op de kaart te selecteren zijn detailgegevens op te vragen. Afhankelijk van het type brondocument zijn daarbij ook technische schema’s en grafieken op te vragen.

Voor de controle kunnen ondergrondgegevens die in behandeling zijn worden vergeleken met ondergrondgegevens uit dezelfde regio die al eerder in de BRO waren opgenomen.

Twee smaken: Productie en Demo

De website van het Bronhouderportaal is terug te vinden op www.bronhouderportaal-bro.nl3. Deze omgeving staat bekend als zijnde de productieomgeving.

Daarnaast er ook een aparte demonstratieomgeving: De Demo-omgeving4. Zoals de naam al zegt is deze omgeving vooral bedoeld voor het geven van demonstraties. De demo-omgeving is daarnaast ook te gebruiken om mee te oefenen en voor opleidingen en lessen in scholen.

Iedereen kan voor de Demo-omgeving een inlogaccount krijgen om zelf te ervaren hoe het aanleveren aan de BRO werkt.

Verschillen tussen Productie en Demo

De productieomgeving en de demo-omgeving zijn duidelijk te herkennen aan hun eigen achtergrondkleur:

  • De productieomgeving is   blauw   
  • De Demo-omgeving is   groen   

Functioneel gezien zijn beide omgevingen vrijwel identiek.

Er is één belangrijk verschil: Ondergrondgegevens die via de Demo-omgeving worden afgehandeld komen niet écht in de BRO terecht. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Daarnaast zijn bepaalde technische controles in de demo-omgeving minder streng ingesteld. Dat maakt het mogelijk om dezelfde brondocumenten steeds weer opnieuw te gebruiken. In de productieomgeving is dat meestal niet toegestaan, want dat zou kunnen leiden tot dubbele registraties in de BRO of registraties bij de verkeerde bronhouder.

Wat is het Bronhouderportaal niet?

Het Bronhouderportaal heeft een aantal belangrijke functionele beperkingen:

Geen archief voor ondergrondgegevens

Het Bronhouderportaal is een archief voor aanleverprocessen, maar niet voor ondergrondgegevens. Daarvoor is de BRO de enige wettelijk juiste bron. Het Bronhouderportaal is voor ondergrondgegevens slechts een ‘tussenstation’. Het bewaart ondergrondgegevens zolang ze nog in behandeling zijn, maar daarna niet meer.

Geen archief voor mislukte aanleveringen

Het Bronhouderportaal archiveert procesgegevens. Dit gebeurt echter alleen voor succesvol afgehandelde aanleveringen. Voortijdig afgebroken leveringsprocessen zijn na afkeuring tijdelijk nog in te zien in het Bronhouderportaal. Maar ze worden niet gearchiveerd.

Geen archief voor leveranciers

Het Bronhouderportaal is primair bedoeld voor bronhouderorganisaties. Voor leveranciers is het vooral een middel om ondergrondgegevens op een uniforme manier te kunnen aanleveren aan alle bronhouders. Het Bronhouderportaal is niet bedoeld als archiefsysteem voor leveranciers. Leveranciers worden geacht hun eigen administratie te voeren. Zij kunnen wel gegevens uit het Bronhouderportaal opvragen om hun eigen administratie compleet te krijgen.

Niet voor inkijk in andere basisregistraties

Het is in het Bronhouderportaal niet mogelijk om ondergrondgegevens te bekijken in combinatie met gegevens uit ándere geo-basisregistraties. Voor wie dat wel graag wil kunnen is bijvoorbeeld de PDOK-viewer5 beschikbaar.

Niet voor niet-authentieke ondergrondgegevens

Het is in het Bronhouderportaal niet mogelijk om niet-authentieke ondergrondgegevens aan te leveren. Het is ook niet mogelijk om niet-authentieke ondergrondgegevens uit andere bronnen te bekijken. Daarvoor zijn er andere viewers. Zo is er bijvoorbeeld het DINOloket6 waarin zulke gegevens zijn wel in te zien.


  1. NoraOnline: Authentiek gegeven ↩︎

  2. NoraOnline: Zaakgericht werken Het is een zaaksysteem. ↩︎

  3. Productieomgeving Bronhouderportaal ↩︎

  4. Demo-omgeving Bronhouderportaal ↩︎

  5. PDOK-viewer ↩︎

  6. DINOloket ↩︎dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding