Nut en noodzaak

Het Bronhouderportaal helpt om de kwaliteit en authenticiteit van de ondergrondgegevens in de BRO op een uniforme wijze te borgen.

Bronhouders assisteren bij hun wettelijke taak

Zoals de naam aangeeft is het Bronhouderportaal vooral bedoeld voor bronhouders.

Bronhouders1 zijn bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke (en soms ook: niet-authentieke) gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens.

Bronhouders voor de BRO zijn regionale bestuursorganen zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Daarnaast zijn er landelijke bestuursorganen zoals bepaalde ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.

Het Bronhouderportaal helpt bronhouders om ondergrondgegevens op een door henzelf gecontroleerde wijze aan de BRO aan te leveren.

Ze kunnen daartoe een deel van het Bronhouderportaal voor de eigen organisatie inrichten en daar de taakverdeling in de aanlevering regelen.

Eén centraal loket voor leveranciers

Bronhouders verplichten leveranciers om de voor hen ingewonnen ondergrondgegevens aan hen aan te leveren voor registratie in de BRO.

Bronhouders zijn eraan gehouden om zulke aanleveringen bij het Bronhouderportaal af te laten leveren.

Voor leveranciers is het Bronhouderportaal daarmee hét afleverloket voor ondergrondgegevens.

Dit voorkomt dat leveranciers per opdrachtgevende bronhouder een andere werkwijze moeten afspreken. Met bijna vierhonderd verschillende bronhouders zou dat ondoenlijk zijn.

Faciliteren van kwaliteitscontroles

Bronhouders stellen ondergrondgegevens vast en verklaren ze daarmee authentiek. Dat is hun wettelijke taak.

Authentieke gegevens zijn kwalitatief hoogwaardige gegevens. Ze geven een juiste weergave van de werkelijkheid. Dat moet ook, want gebruik maken van authentieke gegevens voor wettelijke taken is niet vrijblijvend maar verplicht.

Gebruikers moeten er op kunnen rekenen dat ondergrondgegevens in de BRO inderdaad juist zijn. Daarom dient de bronhouder die ze aanlevert zich er vooraf van te vergewissen dat de gegevens van vereiste hoge kwaliteit zijn.

Om dat te kunnen doen zijn inhoudelijke controles nodig bij de aanlevering. Daarvoor is de inzet van specialisten noodzakelijk.

Het Bronhouderportaal biedt de mogelijkheid om interne of externe kwaliteitscontroleurs een rol te geven in het aanleverproces.

Het is overigens aan de bronhouders om die specialisten in te schakelen. Niet de specialisten maar de bronhouders zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk.


  1. Definitie Bronhouder ↩︎dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding